Zagrożenia powodujące wypadki w magazynach

Wypadki w miejscach pracy zdarzają się wszędzie i zazwyczaj nie bez przyczyny. Jeżeli chodzi o magazyny, do najczęstszych przyczyn powodujących powstanie zagrożenia wypadkiem, należą:

• używanie pojedynczych bądź całych systemów regałów niezgodnie z przeznaczeniem. Najczęściej ze względu na oszczędność miejsc i brak wiedzy o dopuszczalnych obciążeniach, tj. przeładowanie albo/i niedostateczne zabezpieczenie i usztywnienie wiązaniami międzyregałowymi;

• niezastosowanie się do instrukcji podczas montażu regałów i montaż niezgodny z projektem (np. nieodpowiednie ustawienie elementów poziomych oraz pionowych odpowiedzialnych za stabilność regału, zły sposób łączeń z posadzkami, niedopasowane złącza elementów nośnych, niedbałe zabezpieczenie przed poluzowaniem śrub lub zatrzasków powodujące wypadanie części regałów, montaż regałów przez nieprzygotowanych do tego ludzi);
• ustawienie systemu regałów w miejscach niedostatecznie utwardzonych, niezapewniających stabilności;
• użytkowanie regałów bez sprawdzenia ich prawidłowego montażu przez nadzór techniczny;
• wpływ na obniżenie wytrzymałości regałów poprzez osłabianie konstrukcji (kolizje z wózkami widłowymi itp., spowodowane przez nieostrożność albo złe zaprojektowanie usytuowania regałów)
• brak zabezpieczeń głównych elementów nośnych regałów przed kolizjami;
• przechylenie regału, poprzez jednostronne jego obciążanie;
• umieszczanie w gniazdach regałowych ładunków o nieprzystosowanych do ich rozmiaru gabarytach. Może to powodować wypadniecie towaru, a nawet przechylenie i przewrócenie regału;
• niedostateczny albo zupełny brak kontroli regałów przez nadzór techniczny, stosowanie do napraw niesprawdzonych albo skorodowanych elementów;
• nieprawidłowa konserwacja regałów;
bhp w magazynie• niedostateczna dostępność materiałów instruktażowych dotyczących obsługi, składowania i magazynowania materiałów;
• chaos w magazynie, np. wywołany złą organizacją pracy i przyjmowaniem towarów w jednym czasie od wielu podmiotów;
• nieporządek, spowodowany nadmiernym zagęszczeniem towarów i pracowników na terenie pomieszczeń magazynowych;
• źle dobrane bramy wjazdowe do magazynów, niedostatecznie wyprofilowane podjazdy;
• nieadekwatne do obsługi danego magazynu i przechowywanych w nim towarów, urządzenia i maszyny służące do przeładunku (przyjmowanie, przeładowywanie i przechowywanie ładunków zbyt dużych i zbyt ciężkich;
• użytkowanie na terenie magazynów niesprawnych albo uszkodzonych maszyn i urządzeń (np. niewłaściwych zawiesi);
• stosowanie urządzeń źle oznakowanych albo nieoznakowanych odpowiednimi symbolami oraz barwami;
• umieszczanie na regałach substancji albo preparatów chemicznych, mogących powodować osłabianie konstrukcji, a zwłaszcza elementów nośnych;
• nadmierne obciążanie regałów dodatkowymi urządzeniami (np.: zawieszanie oświetlenia, zaplątywanie kabli elektrycznych);
• w celu przeniesienia ładunku ręcznie chwytanie bez zabezpieczenia za taśmę pakującą;
• używanie do składowania oraz przenoszenia towarów uszkodzonych jednostek ładunkowych (np.: popękane lub niepełne palety, wadliwe albo rozszczelnione opakowania);
• stosownie nieodpowiednich lub wadliwych opakowań zbiorczych i transportowych dla materiałów potencjalnie niebezpiecznych (np.: dla substancji i preparatów aktywnych chemicznie);
• niedostateczny albo brak zabezpieczenia różnych elementów wystających, w tym ostrych;
• niedostateczne środki dla zapewnienia ochrony indywidualnej;
• zatrudnianie nieprzeszkolonego personelu do obsługi magazynów.

zobacz: regały magazynowe w Warszawie promocja na końcowa serii