Obowiązki pracodawcy a BHP

Ten artykuł ma na celu przedstawić obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przedstawia on wymagania i zasady prewencji, które mają zmniejszyć ryzyko zawodowe związane z pracą w takich miejscach. Znajdują się tutaj także podstawowe wymagania BHP zawarte w aktualnych przepisach.
 Obowiązki pracodawcy są określone w artykule 207, paragrafie 2 Kodeksu Pracy oraz pozostałych obowiązkach wynikających z niego. Związane są one z pomieszczeniami i budynkami, które są miejscem pracy, maszynami i innymi urządzeniami technicznymi oraz procesami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
Profilaktyczna ochrona przed wypadkami w pracy to m.in. szkolenia BHP, wyposażanie pracowników w odpowiednie środki bezpieczeństwa ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne, tworzenie odpowiednich służb BHP, przeprowadzanie konsultacji o bezpieczeństwie oraz w przypadku gdy zatrudnia się ponad 250 osób powołanie komisji BHP.
Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa pracy przez zapobieganie zagrożeniom, które związane są z wykonywaniem danej pracy, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Realizacja tego obowiązku powinna uwzględniać zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, wśród których ustawodawca wymienia:
- zapobieganie zagrożeniom
- przeprowadzanie ocen ryzyka
- likwidacje zagrożeń
- dostosowanie warunków pracy do możliwości pracowników poprzez dobór maszyn, odpowiednie zaprojektowanie stanowiska pracy, a także metody produkcji, które będą uwzględniać możliwość zmniejszenia pracy
- stosowanie nowych rozwiązań technicznych
- zastępowanie niebezpiecznych urządzeń, materiałów i substancji ich bezpieczniejszymi odpowiednikami
- nadawanie priorytetu środkom ochrony masowej
Wraz z rozwojem handlu i usług samo pojęcie magazynu zostało rozszerzone. Z miejsca przeznaczonego do składania towarów stało się miejscem ich dystrybucji. To obecnie już nie tylko pomieszczenie przy przedsiębiorstwie, a coraz częściej część firmy logistycznej, która zarządza planowaniem, realizacją i kontrolą. Bez względu na to funkcjonowanie magazynu wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń, które pojawiają się zarówno w związku z transportem wewnętrzny, magazynowaniem materiałów, pracami na wysokości etc. Brak znajomości zagrożeń utrudnia przewidywaniem skutków nieprawidłowości mogących wystąpić w takim miejscu. Najczęstsze przyczyny wypadków to niewłaściwe rozmieszczenie i składowanie materiałów, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych.  Brakuje jednak jednolitych zasad dotyczących BHP w takich pomieszczeniach, więc pracodawca powinien przestrzegać przepisów ogólnych dotyczących wszystkich prac.