Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w związku z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ?

Artykuł omawia, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w związku z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów. Przedstawione zostały wymagania oraz zasady związane z prewencją wypadków pojawiających się na magazynach i związanego z tym ryzyka. Wyszczególnione są również podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie, dostosowane do obecnie panujących przepisów.

Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy przedstawione są zadania pracodawcy i wynikające z niego pozostałe obowiązki. Związane są one z pomieszczeniami pracy i obiektami budowlanymi, maszynami i innymi urządzeniami technicznymi, z których korzysta pracownik. Pojawiają się także zalecenia dotyczące czynników i procesów, które stwarzają szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia zatrudnionego, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych występujących przy pracy magazynowej. Pracodawca ma także obowiązek zająć się szkoleniami bhp, niezbędnymi środkami ochrony indywidualnej oraz musi zapewnić odzież i obuwie robocze. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 250 pracowników musi ponadto powołać specjalną komisję do spraw bhp. Natomiast standardowo pracownicy mają prawo do konsultacji ze służbą od zasad bhp. Pracodawca ma za zadanie zapewnić odpowiednią organizację pracy, dzięki które ryzyko powstania zagrożenia zdrowia lub życia zostanie zminimalizowane. W związku z tym musi zastosować wszelkie środki profilaktyczne, takie jak informowanie i szkolenie pracowników w tym zakresie. Realizacja tego obowiązku wiąże się z wyszczególnieniem zasad, których należy przestrzegać, w celu zapobiegania wypadkom i chorobom przy pracy:

  1. prewencja przeciw zagrożeniom
  2. bieżąca ocena ryzyka związanego z zagrożeniami, których wykluczenie jest niemożliwe
  3. likwidacja zagrożeń u źródła ich powstania
  4. dostosowanie warunków pracy do indywidualnych możliwości każdego pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie poszczególnych stanowisk pracy, odpowiedni dobór maszyn, technik i narzędzi pracy oraz metod produkcji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszania możliwości pracy oraz zmniejszenia negatywnego wpływu pracy na zdrowie pracowników
  5. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
  6. zmniejszanie stopnia niebezpieczeństwa procesów technologicznych, urządzeń i substancji do minimum lub najniższego możliwego poziomu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
  7. priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej
  8. szkolenia w zakresie zasad bhp

Aby obowiązek został wypełniony należycie, pracodawca ma za zadanie zidentyfikować wszystkie czynnik stanowiące potencjalne źródło zagrożenia, jakie występują lub mogą wystąpić w czasie wykonywania pracy. 

W związku z szybkim rozwojem handlu pojęcie "magazyn" uległo w ostatnich latach redefinicji i rozszerzeniu. Teraz magazyn postrzegany jest jako miejsce dystrybucji towarów, a nie jednostka organizacyjna do magazynowania. Od jednego przedsiębiorstwa handlowego do wielu producentów, a także od producentów do większych sieci handlowych. Magazyn to coraz częściej część dużej firmy logistycznej zajmującej się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu surowców bezpośrednio od producenta do konsumenta. 

 

Bez względu na rodzaj magazynu, o jakim mówimy, jego użytkowanie wiąże się z szeregiem czynników mogących powodować zagrożenia. Można je odnaleźć zarówno na etapie transportu wewnątrzzakładowego, jak i przy składowaniu materiałów czy też prac na wysokości. Przez brak znajomości zagrożeń w roku 2010 zarejestrowano aż 7294 wypadków. Do ich najczęstszych przyczyn zalicza się nieznajomość przez pracownika podstawowych zasad bezpieczeństwa, takie jak niewłaściwa stabilność materiałów czy też niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych. Niestety brak jest regulacji kompleksowo przewidującej zasady bezpieczeństwa w pracy na magazynie, dlatego warto korzystać z przepisów ogólnych. Zgodnie z nimi pracodawca ma obowiązek realizować wymagania ogólne dotyczące każdego rodzaju prac, nie ma znaczenia jaki jest ich rodzaj i sposób wykonywania.