Możliwe wypadki i zagrożenia zdrowotne. BHP

Możliwe wypadki i zagrożenia zdrowotne

Według ustawy wypadkowej, uraz - jako skutek zaistniałego wypadku występuje wtedy, kiedy ciało, tkanki lub narządy człowieka zostały uszkodzone w wyniku zadziałania energii, pochodzącej od czynnika zewnętrznego, który standardowo w konkretnej sytuacji, nie powinien być szkodliwy, a jednak w znaczący sposób miał udział w powstaniu urazu.

Przykładami takich niebezpiecznych czynników są: części maszyn wirujących nieosłonięte osłoną, przedmioty spadające z wysokości, ostre krawędzie, nierówności, ubytki w ciągach komunikacyjnych, potrącenia przez środki transportu, powierzchnie śliskie, styczność  z substancjami o dużej temperaturze, porażenia przez prąd elektryczny, ogień, wybuchy.

Szkolenia z zakresu BHP

Zagrożenia w pracy, które mogą spotkać pracowników są spowodowane czynnikami o działaniu szkodliwym, a także często wadliwą organizacją pracy. Inne przyczyny zagożeń to stanowiska pracy które nie spełniają wymaganych norm, nieprawidłowy standard oświetlenia, stopień wymiany powietrza czy też temperatura.

Kiedy warunki pracy nie są zgodne z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gdy mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu pracowników lub osób z otoczenia - pracownik ma prawo powstrzmać się od wykonania pracy, zawiadamiając natychmiastowo przełożongo o powodach wstrzymania się od pracy.

Każdy pracownik (oprócz prcowników, którzy mają za zadanie ratować życie lub ludzkie mienie) - ma prawo do samodzielnego powstrzymania się od pracy, wówczas gdy pracodawca nie zapewni bezpiecznych oraz higienicznych warunków, a w jego ocenie wykonywanie pracy zagraża jemu lub osobom w otoczeniu. Pracownik ma prawo oddalić się od miejsca zagrożania, zawiadamiając o tym przełożonego, jeżeli powstrzymanie się od wyknywania pracy jest niewystarczające i nadal istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

wózki magazynowe hala magazynowaBezpośrednie zagrożenie występuje w momencie, gdy jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Jego oceny dokonuje samodzielnie pracownik. Decyzja o zaprzestaniu pracy powinna być podejmowana rozważnie, jeżeli będzie nieuzasadniona, co może wynikać z nieprawidłowej oceny zagrożenia, za czas w którym pracownik nie podjął się pracy nie przysługuje mu wynagrodzenie. 

Zagrożenia wypadkowe lub zdrowotne

Pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy, która wymaga dobrej sprawności psychofizycznej, jeżeli jego stan psychofizyczny nie jest na tyle dobry, aby zapewnić bezpieczeństwo  jego i osób z otoczenia, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy. Pracownik nie ma obowiązku wykazania bezpośredniości zagrożenia dla zdrowia i życia.

Opisane przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Przełożony ma obowiązek usunąć pracownika od pracy wymagającej szczególnych zdolności psychofizycznych , kiedy pracownik oceni, że jego stan psychofizyczny może stwarzać zagrożenie dla niego lub osób w otoczeniu. Przełożony nie może kwestionować oświadczenia pracownika. Za czas pracy, która nie jest wykonywana z powodu złego stanu psychofizycznego, pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Pracodawca może natomiast zlecić w tym czasie wykonanie innej pracy. Powstrzymanie się od pracy nie dotyczy pracowików ratujących życie i zdrowie oraz mienie ludzkie.Pracownik nie może swojej nieobecności w pracy uzasadniać złym stanem psychofizycznym. Katalog prac, które wymagają wyjątkowej sprawności psychofizycznej, jest określony w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.nr 62, poz. 287). 

zobacz nowe wózki magazynowe: https://www.bmserwis.pl/wozki-platformowe.html